header
Bakti Sosial, HUT RI Ke-64, Agustus 2009, Tambak Asri, Surabaya

 

 

Bakti_Sosial_HUT_RI_Ke-64_2009_Tambak_Asri_3.JPG Bakti_Sosial_HUT_RI_Ke-64_2009_Tambak_Asri_1.JPG Bakti_Sosial_HUT_RI_Ke-64_2009_Tambak_Asri_4.JPG Bakti_Sosial_HUT_RI_Ke-64_2009_Tambak_Asri_2.JPG